เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561/1


รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องคหกรรม
ผู้ดูแล: ครูเกศรา แก้วจิตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 16 คน
สถานที่: อาคาร 2 ห้อง 228
ผู้ดูแล: ครูสุเมธาวี ขันทอง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องเคมี
ผู้ดูแล: ครูจิตโสภิณ ธนกรพิพัฒนกุล
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องโครงงานคณิตศาสตร์ อาคาร1
ผู้ดูแล: ครูเจด ทานะมัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องโครงงานคณิตศาสตร์ อาคาร1
ผู้ดูแล: ครูจารวี ชัยสา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 43 คน
สถานที่: ห้อง EI
ผู้ดูแล: ครูภวรัชน์ รุจิวีรานันท์กุล,ครูชนิดาภา จันทร์พทธา
รับสมัคร: ม.5/5
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง 4/5
ผู้ดูแล: ครูมณีรัตน์ ดวงปินตา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องม.3/3
ผู้ดูแล: ครูณภัศสินี มุจรินทร์รัตน
รับสมัคร: ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องม.1/7
ผู้ดูแล: ครูสมหร่าย วันเย็น
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง ม.6/7
ผู้ดูแล: ครูนิติกร พละสาร
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูเดชา ชัยสิทธิ์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคาร5 ห้อง 521
ผู้ดูแล: ครูสร้อยทิพย์ แก้วตา
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: ครูจงกลณี พิลาเกิด
รับสมัคร: ม.6
Note:-

14. STEM

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูบัวแก้ว ศรีภูธร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องคณิตศาสตร์
ผู้ดูแล: ครูมนันยา ไฉไลพานิช
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ตึกวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียน)
ผู้ดูแล: ครูธมลพรรณ หอมจันทร์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ตึกวิทย์และอาคารพละ
ผู้ดูแล: ครูอริศรา คงยัง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องดนตรีไทย
ผู้ดูแล: ครูวุฒิพงษ์ สีสุก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว 2
ผู้ดูแล: ครูกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียน
รับสมัคร: ม.3 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: ห้องลูกเสือ
ผู้ดูแล: ครูธาตรี จันทร์เรือง
รับสมัคร: ม.3/10
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องคอม 3
ผู้ดูแล: ครูจิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ผู้ดูแล: ครูบดินทร์ เกษร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ตึก6
ผู้ดูแล: ครูจุรีย์ พรหมจินดา
รับสมัคร: ม.2
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องพยาบาล
ผู้ดูแล: ครูเมษา ชมเชย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ใต้อาคาร4
ผู้ดูแล: ครูจามจุรี นาคประภัสสร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ตึกวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียน)
ผู้ดูแล: ครูฉัตรชนันทร์ สายจันยูร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคาร 7
ผู้ดูแล: ครูนิรมิตร มีไชโย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคาร6
ผู้ดูแล: ครูนิละมัย โตสงัด
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องศิลปะ
ผู้ดูแล: ครูประเทือง ทองมี
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องภาษาไทย
ผู้ดูแล: ครูวิทิต ศรีธรรม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปกครอง
ผู้ดูแล: ครูศุภลักษณ์ ปันมิตร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ใต้อาคาร4
ผู้ดูแล: ครูสุภาภรณ์ แก้วยม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคาร 2
ผู้ดูแล: ครู อานุภาพ สุภิรัตน์
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: โรงยิมส์พลศึกษา
ผู้ดูแล: ครูมานิต ชมเชย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอม1
ผู้ดูแล: ครูชัยวัฒน์ บุญคง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องหมวดการงานอาชีพ
ผู้ดูแล: ครูพันธ์โพยม สุวรรณชาติ
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 47 คน
สถานที่: ห้องหมวดการงานอาชีพ
ผู้ดูแล: ครูชลธิชา ศรีเพชร
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้องหมวดการงานอาชีพ
ผู้ดูแล: ครูรวิวรรณ คชรอด
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคณิตม.ปลาย
ผู้ดูแล: ครูประภัสสร เบ้าชารี, ครูนฤมล อินทร์บัวทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้อง ม.1/4
ผู้ดูแล: ครูอุทัย ลีลาพุทธา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: โดมเพื่อน้อง
ผู้ดูแล: ครูจรัส วงศ์หล่มแก้ว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องแนะแนว
ผู้ดูแล: ครูวีระพงษ์ กรมกอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: โรงยิมส์พลศึกษา/โดมเพื่อน้อง
ผู้ดูแล: ครูวิญญู ตั้งคาร
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 47 คน
สถานที่: ตึก7 และโดมเพื่อน้อง
ผู้ดูแล: ครูเสถียร น้อยวัน
รับสมัคร: ม.3/7
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: 633
ผู้ดูแล: ครูบุญกอง พัฒนคีรีกุล
รับสมัคร: ม.2/6
Note:-

รับสูงสุด: 39 คน
สถานที่: 727
ผู้ดูแล: ครูศิริวรรณ มีศิริโรจน์
รับสมัคร: ม.2/2
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 229
ผู้ดูแล: ครูหนึ่งฤทัย ชูชัย
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ม.5/6
ผู้ดูแล: ครูสุภาพร ก้อนเทียน
รับสมัคร: ม.5/6
Note:-

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ม.5/6
ผู้ดูแล: ครูกิตติภัค สายวัน
รับสมัคร: ม.5/6
Note:-

รับสูงสุด: 43 คน
สถานที่: 134
ผู้ดูแล: ครูสมใจ สีดาจันทร์
รับสมัคร: ม.1/1
Note:-

รับสูงสุด: 42 คน
สถานที่: 114
ผู้ดูแล: ครูจีน Chinese
รับสมัคร: ม.4/2
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ตึกวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียน)
ผู้ดูแล: ครูเอนก บุญสวน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแล: ครูนงเยาว์ เกษทองมา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ผู้ดูแล: ครูบุษบา ชัยสา
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องวิทยุ
ผู้ดูแล: ครูเอกรินทร ทรัพย์อนันต์
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 38 คน
สถานที่: 634
ผู้ดูแล: ครูเสาวภา ทองมี
รับสมัคร: ม.2/7
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 424
ผู้ดูแล: ครูบุศรา ศิลา
รับสมัคร: ม.4/7
Note:-

รับสูงสุด: 27 คน
สถานที่: ห้อง6/7
ผู้ดูแล: ครูธัญวรัตม์ บัวสำลี
รับสมัคร: ม.6/7
Note:-

รับสูงสุด: 174 คน
สถานที่: บริเวณรอบโรงเรียน
ผู้ดูแล: ครูสาธิต หงษ์ทอง, ครูพรรณวดี ศรียา, ครูไชยรัตน์ คำ...
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องนาฎศิลป์
ผู้ดูแล: ครูชุติณัชชา แจ่มใส
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 18 คน
สถานที่: ห้องนาฏศิลป์
ผู้ดูแล: ครูรัชฎากร สีสุก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารคหกรรม
ผู้ดูแล: ครูรจนา ทัดช่อม่วง
รับสมัคร: ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูรุ่งทิพย์ ทองเงา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 22 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการภาษาจีน
ผู้ดูแล: ครูชนาภา นิ่มอนงค์
รับสมัคร: ม.5/7
Note:-

รับสูงสุด: 21 คน
สถานที่: ห้องแนะแนวหรือห้อง sear 1
ผู้ดูแล: ครูสายชล โตฐิญานนท์
รับสมัคร: ม.6/2
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: ห้องแนะแนวและห้อง Sear1
ผู้ดูแล: ครูอนันญา คุณอุย
รับสมัคร: ม.6/2
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: สวนกาญจนาฯ
ผู้ดูแล: ครูบุญช่วย กระทู้
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 632
ผู้ดูแล: ครูสุรพล หานาม
รับสมัคร: ม.2/5
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: ห้องเรียนสีเขียว
ผู้ดูแล: ครูทวีศิลป์ พลูเพิ่ม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 23 คน
สถานที่: ห้องเรียนเรียนรวม (LD)
ผู้ดูแล: ครูลดาวัลย์ หนูแย้ม, ครูวรภรณ์ นามแดง
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องคอมพิวเตอร์ 6
ผู้ดูแล: ครูปิ่นเงิน ทาสุวรรณ
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: โรงยิมส์พลศึกษา/โดมเพื่อน้อง
ผู้ดูแล: ครูอธิวัฒน์ สิงห์เวิน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องภาษาจีนอาคาร 4
ผู้ดูแล: ครูพิจิตรา สายคำเลิศ
รับสมัคร: ม.1/3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้ดูแล: ครูศิริวรรณ รูปสี
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้ดูแล: ครูพินิตนาฏ ฝั้นสุข
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคาร5 ห้อง 548
ผู้ดูแล: ครูไพฑูรย์ แสงสีดา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องกิจกรรมยุวกาชาด
ผู้ดูแล: ครูบุษบา แก้วเขียว
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: หน้าตึกวิทย์ อาคาร2
ผู้ดูแล: ครูเมตตา กรมกอง
รับสมัคร: ม.2/7
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องเรียนม.6/9
ผู้ดูแล: ครูอำนวยพร มณฑา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องเรียนม.4/4
ผู้ดูแล: ครูนิรันด์ คำแสน
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 37 คน
สถานที่: 124
ผู้ดูแล: ครูธิดารัตน์ มาราช
รับสมัคร: ม.2/1
Note:-

รับสูงสุด: 41 คน
สถานที่: 718
ผู้ดูแล: ครูจริยา แก้วมา
รับสมัคร: ม. 2/3
Note:-

รับสูงสุด: 44 คน
สถานที่: 542
ผู้ดูแล: ครูสิริญญา เบี้ยสองดวง
รับสมัคร: ม.4/3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ผู้ดูแล: ครูศราวุธ น้อยลา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: โรงยิมส์พลศึกษา/โดมเพื่อน้อง
ผู้ดูแล: ครูเสกสันติ์ สายพรหมทอง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องศิลปะม.ปลาย
ผู้ดูแล: ครูภิจภดา ภูดิศคชานนท์
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ตึกวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียน)
ผู้ดูแล: ครูณัฎฐญากาญจน์ จันหม่อน
รับสมัคร: ม.1
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องโสตวิทย์
ผู้ดูแล: ครูวัชราภรณ์ สีทา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: 234
ผู้ดูแล: ครูปานทิพย์ แก้วพวง
รับสมัคร: ม.4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏืบัติการวิทยาศาสตร์ 3
ผู้ดูแล: ครูระมัด บุญยิ่ง, ครูธงไชย ภู่ถนนนอก, ครูวีรชัย ...
รับสมัคร: ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ตึกวิทยาศาสตร์ (ห้องเรียน)
ผู้ดูแล: ครูกาญจนา คุณเที่ยง
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องดนตรี
ผู้ดูแล: ครูสุพจน์ สมพงษ์
รับสมัคร: ม.4/6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องพระและบริเวณรอบๆโรงเรียน
ผู้ดูแล: ครูนันทพร อรุณผล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 36 คน
สถานที่: 635
ผู้ดูแล: ครูนิษฐินันท์ เรือนแก้ว
รับสมัคร: ม.2/8
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
ผู้ดูแล: ครูประจักษ์ ด้วงมูล
รับสมัคร: ม.2/6 ,ม.2/9
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: สหกรณ์ร้านค้า
ผู้ดูแล: ครูละมัย จันทร์มี
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: ครูอรทัย ด้วงธรรม
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: หน้าตึกวิทย์
ผู้ดูแล: ครูอรัญญา ปิ่นปั่น
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1
ผู้ดูแล: ครูวชิราภรณ์ วจีอรุโณทัย
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ม้าหินอ่อน อาคาร3
ผู้ดูแล: ครูกัญนิกา สีเสน
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: หลังห้อง to be number one
ผู้ดูแล: ครูจตุพร ทองคำสุก
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ผู้ดูแล: ครูรำพรวน กันเจิม
รับสมัคร: ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4
Note:-

รับสูงสุด: 31 คน
สถานที่: ห้องชมรมอย.น้อย
ผู้ดูแล: ครูชิตา จันเทียน
รับสมัคร: ม.3/2
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการ การสอนสังคมศึกษา ชั้น2 อาคาร5
ผู้ดูแล: ครูกรัญญา ศรีมูล
รับสมัคร: ม.5/10
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ใต้ต้นไม้หน้าห้องวิชาการ
ผู้ดูแล: ครูสมจิตร การกิ่งไพร
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ผู้ดูแล: ครูสุรัสวดี เสาว์บุปผา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2
ผู้ดูแล: ครูลิขิตดง นันตา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:ม.1- ม.3 รับ 20 คนม.4 - ม.6 รับ 20 คน

รับสูงสุด: 45 คน
สถานที่: 631
ผู้ดูแล: ครูชนัญชิดา วิธุรัตน์
รับสมัคร: ม. 2/4
Note:-

รับสูงสุด: 41 คน
สถานที่: 437
ผู้ดูแล: ครูวัลลภา อนันตวงศ์
รับสมัคร: ม.4/5
Note:-

รับสูงสุด: 37 คน
สถานที่: 133
ผู้ดูแล: ครูสมฤดี ศรีชามก
รับสมัคร: ม.4/1
Note:-

รับสูงสุด: 43 คน
สถานที่: 543
ผู้ดูแล: ครูนวลนิช ดีไสว
รับสมัคร: ม.4/4
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: ห้องอาเซียน
ผู้ดูแล: ครูศิริวรรณ ผงพิลา
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่: อาคารโรงฝึกงาน
ผู้ดูแล: ครูสมเกียรติ กระจ่างกิจใจชุ่ม
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-