ข่าวประชาสัมพันธ์
147x147


147x147

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้
    หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
   ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้   
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 22 มิถุนายน  2564  
    (ระบบปิดสมัครในวันที่  30  มิถุนายน 2564 เวลา 23.00 น.)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงะเบียนของนักเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน หลัก                                     
รหัสผ่าน   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)
รหัสผ่าน :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ณ.ห้องวิชาการ

   1. ครูสร้อยทิพย์  แก้วตา

   2. ครูสุเมธาวี  ขันทอง

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร