ข่าวประชาสัมพันธ์
147x147

กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 


โปรดอ่าน ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้
    หรือเว็บไซต์เข้าที่ ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว
   ไม่สามารถย้ายชุมนุมได้   
3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม  2560  
    (ระบบปิดสมัครในวันที่  4  ธันวาคม 2560 เวลา 24.00 น.)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

การลงะเบียนของนักเรียน ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก
ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายพชร  เด็กดีไทย
ผู้ใช้ :  11220 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  9999999999999 (เลขประจำตัวประชาชน 13
หลัก)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. กรณีลงทะเบียนไม่ได้ และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม
ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ งานกิจกรรมชุมนุม/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ณ.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิชาการ
   1. ครูกิตติภัค  สายวัน  
   2. ครูสุภาพร  ก้อนเทียน

6. นักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมตามวัน-เวลาที่กำหนด  ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียนยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร